• vb常数自定义如何设置 Functionm()k=Text1.TextDimp(4T

Function m() k = Text1.Text Dim p(4 To 7) As Double p(4) = 0.95 p(5) = 0.9 p(6) = 0.8 p(7) = 0.75 m = p(k) End Function

你可能对下面的信息感兴趣

本站所有信息来源于互联网,用于学习参考使用,版权归原作者所有!
知识宝库 打开知识宝库的钥匙