• java编程 扫描问题网络快照java编程扫描问题System.out.print

网络快照

java编程 扫描问题

System.out.println("a、添加");
System.out.println("b、修改");
System.out.println("c、删除&quo讥胆罐感忒啡闺拾酣浆t;);
System.out.println("e、退出");
System.out.println("1、图书馆信息管理");
System.out.println("2、图书分类管理");
System.out.println("3、图书信息管理");
System.out.println("4、学生信息管理");
String i =this.saomiao();
下面怎么写可以 填字母进字母项 填数字进数字项

匿名?2015-12-11


public static void main(String[] args) {
Scanner scan = new Scanner(System.in);
String b = scan.next讥胆罐感忒啡闺拾酣浆Line();
String [] a ={"a、添加","b、修改","c、删除","e、退出","1、图书馆信息管理","2、图书分类管理","3、图书信息管理","4、学生信息管理"};
for(int i =0;i<a.length;i++){
String c = a[i].substring(0,1);
if(b.equals(c)){
System.out.println(a[i]);
}
}
}
本站所有信息来源于互联网,用于学习参考使用,版权归原作者所有!
知识宝库 打开知识宝库的钥匙